فرایند – به عمل آوردن مشاهده روزنامه

فرایند – به عمل آوردن: مشاهده روزنامه صفحه نخست روزنامه های استان استان مازندران باشگاه خبرنگاران عناوین روزنامه

گت بلاگز در حاشیه ماجرای ازدواج آدریانا لیما مانکن مشهور با خودش! عکس

آدریانا لیما مانکن 36 ساله و مشهور برزیلی, منشتر شدن یک تصویر و متن, خبرساز شده است بود!

ماجرای ازدواج آدریانا لیما مانکن مشهور با خودش! عکس

آدریانالیمامانکن36سالهومشهوربرزیلی,,منشترشدنیکتصویرومتن,خبرسازشدهاستبود!

عکستازهآدریانالیما

آدریانالیمامانکنسرشناس,مدتیپیشمنشترشدنتصویرومتنیحاشیهسازشدهاستبود.

اینمدل36سالهبرزیلی,,دراینعکس,حلقهایدرانگشتشدیدهمیشودودرتوضیحآننوشتهاست:اینحلقهنمادینهست.منبهخودموخوشبختیاممتعهدهستموباخودمازدواجکردهام.

ماجرای ازدواج آدریانا لیما مانکن مشهور با خودش! عکس

اینتصویرومتنباعثشدهاستاستکهخیلیازطرفداراناینمانکنبرزیلی,,فکرکنندکهاوباخودشازدواجکردهاست(!)درحالیکهمنظورآدریانالیماایناستکهویجهتخودشوخوشبختیخودشوشخصیتخودشارزشواحترامقائلمیباشد!

عکسانتشاریافتهبهوسیلهآدریانالیما

<imgtitle="عکسانتشاریافتهبهوسیلهآدریانالیما”style=”display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;”alt=”عکسانتشاریافتهبهوسیلهآدریانالیما”src=”http://seemorgh.com/images/content/other/1395/08/adrianalima_1.jpg”/>

/>/>/>تهیهوترجمه:گروهسرگرمیسیمرغ/>seemorgh.com/entertainment/>اختصاصیسیمرغ/>/>data-mce-bogus=”1″/>

آدریانا لیما مانکن 36 ساله و مشهور برزیلی, منشتر شدن یک تصویر و متن, خبرساز شده است بود!

واژه های کلیدی: تصویر | مانکن | ازدواج | خوشبختی | سرگرمی | چه خبر از کجا ؟ | در حاشیه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog